viernes, 15 de febrero de 2013

Programa per a la millora de l'alimentació en un centre d'educació especial. I


Al nostre centre i degut a les diferents patologies que presenten els nostres alumnes  ens ha sorgit la necessitat de fer un protocol d’actuació per a que l’acte d’alimentar-se siga de qualitat i el  xiquet/eta, puga gaudir del moment ,i de la interacció amb el cuidador/ora que l’alimenta.
Sempre tindrem en compte unes condicions generals que minimitzaran en gran mesura moltes de les dificultats.

Ens trobem amb diferents  àmbits d’actuació respecte a l’ alimentació:

  • Tots aquells que poden presentar els alumnes amb deficiències motòriques.
  • Trastorns comportamentals i hàbits.
  • Sel·lectivitat excessiva dels aliments.
  • Rebuig d’aliments sòlids.
  • Dificultats específiques de la masticació i deglució.
  • Programes específics per alumnes que requereixen estructuració, anticipació i suport visual de la comunicació.
  • Programes específics per el desenvolupament de l'autonomia en alumnes amb deficiències visuals.
En funció de les diferents necessitats es realitzaran  programes específics i individualitzats.
 
Sempre que es detecte un alumne/a amb problemes en l’alimentació, el·laborarem un pla d’actuació. Aquest pla  estarà elaborat per l’equip multiprofessional format per: orientadora educativa,servei  de  fisioteràpia,servei de mestres d’audició i llenguatge , servei d’ educadores i el tutor/ora de l’alumne en qüestió.

El programa es durà a terme en temps d’esmorzar i dinar.A més en els casos que es requereixca s’inclouran activitats d’estimulació orofacial o praxies passives dintre de la programació específica de l’alumne.

La famila estarà assabentada del programa iniciat i es consensuaran unes pautes d’actuació a desenvolupar a casa. És imprescindible una bona col·laboració escola-casa, per tal d’obtenir l’èxit al programa.

Condicions generals a tenir en compte en tots els alumnes.

 Els temps del menjar  han de ser moments agradables i lliures d’ansietat.

L’adult ha de ser directiu però mantenint una actitud tranquila i de confiança.Establir una relació positiva entre l’adult i el xiquet/eta.

Assegurar un entorn controlat i sense massa estímuls, sobretot sorolls.

Assegurar  un adequat control postural.

Els objectius que es marquen en el programa hauran de ser introduïts progresivament.

Afavorir i potenciar l’ adquisició de la major autonomia possible.

En esta primera entrada vorem com millorar l'alimentació en els alumnes amb limitació motòrica.


 

 


No hay comentarios:

Publicar un comentario